obraz - znak_KAPITAL_LUDZKI.jpg


obraz - UE_EFS_L-kolor.jpg

obraz - znak_PROGRAM_REGIONALNY.jpg

Zaproszenie do składania ofert


Data dodania: 2013-04-29 13:47:29

Uniwersytet Opolski zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy ściennej pamiątkowej do obiektu katedry Biotechnologii na zakończenie realizacji projektu, pn.: „Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego - etap II, wyposażenie obiektu dydaktycznego”

 

 

 

+ więcej

Wydłużenie terminu składnia wniosków w konkursach w Działaniu 4.3 PO KL


Data dodania: 2012-09-14 09:26:05

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL 2007-2013 ogłasza korektę dokumentacji konkursowej w Działaniu 4.3. Ze względu na sygnały dochodzące ze środowiska akademickiego, związane z reorganizacją administracji na niektórych uczelniach NCBR, podjęło decyzję o dokonaniu korekty w tekstach dokumentacji konkursów zamkniętych nr 1/POKL/4.3/2012 oraz nr 2/POKL/4.3/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Korekta dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków w ww. konkursach do dnia 12 października 2012 r.

Dokumetnacja konkursowa 1/POKL/4.3/2012

Dokumetnacja konkursowa 2/POKL/4.3/2012

szcegóły na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,1534,wydluzenie-terminu-skladnia-wnioskow-w-konkursach-w-dzialaniu-4-3-po-kl.html

+ więcej

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki


Data dodania: 2012-08-30 09:02:14

W dniu 14 sierpnia 2012 r. minister  rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Wprowadzone zmiany w niewielkim stopniu zmieniają poprzednią wersję dokumentu i pozostają bez wpływu na większość realizowanych projektów.

Wytyczne wchodzą w życie 1 września 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone po 1 września 2012 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi. Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.: obowiązek rozliczania ryczałtowego kosztów pośrednich w przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych.

 


+ więcej

Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie: Procedury aplikowania w ramach P


Data dodania: 2012-08-28 07:32:02

Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie: Procedury aplikowania w ramach PO KL – Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (dla początkujących).

30 - 31 sierpnia 2012 r.

Trener: Marek Świć

Miejsce: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole

Godz. rozpoczęcia 8:00

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych

+ więcej

Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie: Procedury aplikowania w ramach PO


Data dodania: 2012-08-28 07:28:46

Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie: Procedury aplikowania w ramach PO KL – Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (dla początkujących).

30 - 31 sierpnia 2012 r.

Trener: Marek Świć

Miejsce: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole

Godz. rozpoczęcia 8:00

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych

+ więcej

Strona 1 z 67


Dane kontaktowe danej jednostki

Biuro Funduszy Strukturalnych

Uniwersytet Opolski pl. Kopernika 11a pok. 32, 45-040 Opole
tel. (0-77) 541-59-87, 541-59-90, 541-60-25 fax. (0-77) 541-59-87


dol